filter by︎︎︎

︎ paper       ︎ objects    

︎ screen       ︎ space      
︎sounds       ︎about        

Johanna Went 


Silkscreen poster design for a visiting artist talk by punk musician and performance artist, Johanna Went.

© Lisa Glenn Armstrong ︎ 2023